Kråkebolla

Velkomen til friluftslivets krybbe! Her skal me gje dei minste borna tryggleik og eit godt og viktig fyrste møte med naturen. Me går både på tur og nyttar miljøet i barnehagen som er skreddersydd for å kunne oppleve naturen innanfor portane.

Kråkebolla består av tolv barn, frå eit til to år, og fire vaksne. Tre av desse har pedagogisk utdanning, noko me meiner er viktig særskilt i oppfølging av dei yngste. Etter kvart vil me investere ekstra vaksenressursar i denne gruppa.

Mykje skjer i løpet av barnets to fyrste år, og me organiserer arbeidet for å legge til rette for dei som skal bevege seg frå kryping til gåing og frå babling til prating. Dei store skilnadane i behov krev fleksibilitet i disponering av personal og areal.

Me deler ungane inn etter modning og alder, slik at ein mellom klokka 09:00 - 14:00 har to grupper som kan få tilrettelagt aktivitet, medan ein ved levering og henting kan samarbeide for å sikre god oppfølging utanfor kjernetida. Nokre dagar går me på tur i lag, og andre gonger er me kvar for oss.

Ettåringane

Dei aller yngste nyttar vogner, både til soving og til tur. Nokre av dei søv før lunsj, nokre etter og nokre begge deler.

Dei som kryp og lever livet sitt på gulvet har meir av dagen sin inne, samstundes som ein meiner at sansing i direkte kontakt med naturleg og komplekst materiale forsterker taktile inntrykk og gjer betre utvikling. Me skal oppleve livet i naturen, men og alltid ha tilgong på ly og varme. Difor held Kråkebolla akkurat no på med eit utviklingsprosjekt om friluftsliv og naturleikeplass for dei aller minste. Meir om dette kjem ;)

Toåringane

Etter som dei vert meir sjølvstendige til beins beveger dei seg over i store el-syklar og på kortare turar i nærmiljø, leirplassar og båt. No søv dei i hengekøyer, og nokre dagar får dei til og med vere med dei store på tur. Slik sikrar me at dei som etterkvart skal verte store Blekksprutar får ein trygg overgong.

Vekestruktur

Me legg ut vekeplanar kvar måndag, dette fungerer best i friluftsbarnehagar då me får tilpasse veka etter vèr.

Måndag er fast dag satt av til pedagogisk arbeid, språk og kartlegging.

Tysdag er turdag, med fokus på utvikling av naturleikeplass og innhausting av naturmaterial til formingsdag.

Onsdag er formingsdag, og her arbeider me med finmotorikk og kreative uttrykk.

Torsdag er turdag, og her freistar både båt og kano når me ikkje er på naturleikeplassen.

Fredag er Musikk- og språkdag, her syng og dansar me oss gjennom året med tekst og tone som passer årstida.

Konkrete planar kjem kvar månag, medan ein i starten på månaden får eit brev som både oppsummerer månaden som har gått og presenterer tema for den som kjem :)